Slutavverkning

Vid slutavverkning (föryngringsavverkning) skördas flera generationer skogsägares odlarmödor. Därför är det viktigt att du ser till att du får rätt och bra betalt för virket som avverkas. Att fälla och upparbeta ett träd med skördare tar i dag några sekunder, i praktiken, med den tidspress som avverkningsentreprenörerna jobbar under, är det lätt hänt att virkes skadas eller apteras (kapas)inoptimalt. Om du lejer bort avverkningsarbetet bör du därför bevaka att avverkningen utförs av kvalificerat yrkesfolk med bra utrustning så att inte virkesvärde spolieras.

För att få slutavverka din skog krävs dels att skogen uppnått lägsta slutavverkningsålder och dels krävs att skogsvårdslagens ransoneringsbestämmelser tillåter avverkningen. I handboken Avverkning och Virkesförsäljning samt på Skogsstyrelsens hemsida (svo.se) hittar du lägsta ålder för föryngringsavverkning för just din skog samt få en redogörelse över ransoneringsbestämmelserna.

Tänker du slutavverka större areal än 0,5 hektar måste du anmäla avverkningen till Skogsstyrelsen. Det görs på separat blankett och går att göra via nätet på Skogsstyrelsens hemsida. Inom vissa geografiska områden (svårföryngrad skog och skyddsskog) samt i ädelslövsskogar krävs Skogsstyrelsens tillstånd för avverkning.

Innan avverkning bör du styra upp hur du vill ha arbetet utfört, planera det hela och erhålla de tillstånd som behövs från berörda markgrannar. Det görs med hjälp av Checklista Avverkningsplanering/slutavverkning. När avverkningen är utförd bör du slutbesikta utfört arbete med hjälp av Besiktningsprotokoll.

Anmäl avverkningen till Skogsstyrelsen – Gå till www.svo.se.

Här hittar du genomsnittliga avverknings-och skotarkostnader vid slutavverkning. Länk
 
Hämta PDF – Checklista avverkningsplanering slutavverkning
Hämta PDF – Besiktningsprotokoll pågående avverkning
Hämta PDF – Besiktningsprotokoll slutbesiktning slutavverkning
 
Lär dig mer om avverkning – Länk till KunskapDirekt