Smarta skogsägare


Smarta skogsägare™ har skapats av Sverker Forsén utifrån 100 års skogsägarerfarenhet från tre generationer skogsägare Forsén – Karl August, Arne och Sverker – alla med ett stort skogligt intresse.

De första stapplande åren
När jag 1968 som 9-åring blev den tredje generationen Forsén att äga skogsfastigheten Sikfors 9:9 utanför Piteå, visste jag inget om skog. I det långa loppet var detta inte tillfredsställande, så jag bestämde mig för att lära mig äga och sköta skog.

Jägmästarutbildningen
På 1980-talet utbildade jag mig till jägmästare. Nu tyckte jag mig ”kunna själv” och med stor iver började jag praktisera mina nyinlärda skogskunskaper i min egen skog och som anställd skogsrådgivare inom LRF.

Uppvaknandet
I mitten på 1990-talet blev jag skogsrådgivare i eget företag. Jag insåg att med skogsägandet följde ett stort ansvar att själv bevaka sina intressen, ingen annan har tid och resurser till det.
Jag förstod också hur komplicerad prissättningen vid virkesförsäljning blivit och hur lätt en skogsägare kan drabbas av förluster. Följer man upp skogsägarens intressen vid avverkning och virkesförsäljning blir resultatet rätt och mer betalt för virket.
En viktig del i min affärsidé blev att utveckla handböcker och rutiner som underlättar för skogsägare att tillvarata sina intressen.
När jag väl börjat ”tänka själv” upptäckte jag att det fanns en del ”sanningar” i traditionell skogsskötsel, inte minst inställningen till lövträd, som mer styrdes av föråldrade uppfattningar än av den enskilde skogsägarens behov.
Stormen Gudrun kom senare att tydligt visa vilka ekonomiska risker som följer med skogsägande och att det i slutändan är skogsägaren som får ta smällen om t.ex. en ensidig rådgivning att satsa på gran visar sig vara tveksam.

Insikten om skogsmarkens verkliga produktionsförmåga
De senaste åren har det blivit tydligt för mig hur mycket virkesproduktionen påverkas av föryngringsmetod
och skogsskötsel. Med fingertoppskänsla och spetskunskap kan produktionen öka samtidigt som skötselkostnaderna minskar. Samma hektar skogsmark kan för ”Bror Duktig” årligen avkasta 1000 kr medan ”Kronblom” får 500 kr.

Lär av misstagen
Genom åren har jag, pappa och farfar gjort många misstag som skogsägare och ”kastat pengar i sjön”. Vi har följt
rekommendationerna i skogsbruksplanen och sprutat hormoslyr med cancerogena ämnen i våra skogar. Detta för att ta död på en spirande björkföryngring som gratis kommit upp.
Jag har även följt anvisningar och lagt ned stora pengar i ”sanering” av ”lövinfekterade” hyggen, som dessutom inte
fungerat. Massavedspriset för björk är idag högre än för barrträd. Dessutom är energivärdet högt, till nytta för alla de
kraftvärmeverk som nu byggs.
Då jag så småningom blev ensam ansvarig för tre generationers arkiverade papper, spridda på ett trettiotal pärmar och mappar, blev det tydligt att det också är ett misstag att inte spara och dokumentera på ett strukturerat sätt.

Ensam är inte stark
Jag hade inte klarat av att få ett helhetsperspektiv på skogsägarnas situation om jag enbart haft mina egna erfarenheter som skogsägare. Tack vare inblicken i mina många kunders vardag, som jag fått under drygt 20 år som rådgivare/konsult, har jag kunnat se sammanhang och identifiera framgångsfaktorer för skogsägare.

Agera smartare du också!
Efter 40 år som skogsägare, nu med 1200 ha skog, har lönsamheten
ökat som en följd av att jag blivit en medveten skogsägare som agerar smartare.
Ta del av framgångsfaktorerna, använd mina handböcker och nyttja mina mallar och checklistor – och jag lovar dig att ditt skogsägande blir lönsammare, enklare och roligare!

Sverker Forsén

Ps Smarta skogsägare når större framgång samtidigt som skogsägandet blir roligare. Sist, men inte minst, vinner hela samhället på att skogsägare agerar på ett smart sätt.